fUNDACJA NIE ZOSTANIESZ SAM

STATUT

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ

Fundacja Nie Zostaniesz Sam

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Paragraf 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Nie Zostaniesz Sam” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Górskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym repertorium A numer 2236/2016 sporządzonym przez notariusza Beatę Bałaban w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 47A/2 , w dniu 18 lipca 2016.

Paragraf 2

Siedzibą Fundacji jest Szczecin.

Paragraf 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Paragraf 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Paragraf 5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, placówek, organizacji i instytucji, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 4. Fundacja może, w ramach prowadzonej działalności statutowej, udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.)
 5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą z której całość uzyskanych dochodów przeznacza na realizacje celów statutowych.

Paragraf 6

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Nie Zostaniesz Sam. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Paragraf 7

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Paragraf 8

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

Paragraf 9

Celami Fundacji są:

 1. niesienie pomocy osobom biednym będącym w trudnej sytuacji materialnej
 2. niesienie pomocy osobom starszym wymagającym wsparcia i opieki
 3. niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym
 4. udzielanie szeroko pojętej pomocy dzieciom
 5. niesienie pomocy osobom bezdomnym
 6. niesienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub bytowej
 7. wspieranie placówek, ośrodków, instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym
 8. promocja w społeczeństwie, szkolenie, organizacja i wspieranie idei streetworkingu
 9. promocja w społeczeństwie, szkolenie, organizacja i wspieranie idei wolontariatu
 10. edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw indywidualnego i społecznego wsparcia osób potrzebujących

Paragraf 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków, instytucji i organizacji wskazanych w par. 9 niniejszego Statutu:

 1. pomoc finansową i rzeczową
 2. pomoc psychologiczną i prawną
 3. organizowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych
 4. zakup leków i środków medycznych
 5. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego
 6. organizowanie i/lub współudział w różnych projektach o charakterze pomocowym
 7. Tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjnych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami

Paragraf 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

Paragraf 12

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 1.000,- złotych (jeden tysiąc złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. Również majątek Fundacji może pochodzić z działalności gospodarczej.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
 3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji, datków i subwencji.

3) dochodów uzyskanych z edukacji, szkoleń, akcji promocyjnych, informacyjnych, zbiórek i imprez publicznych prowadzonych przez Fundację samodzielnie lub również przy udziale innych osób, placówek, organizacji, instytucji.

4) zysku z lokat w bankach i z instytucji rynku kapitałowego w kraju i za granicą.

5) z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie PKD 47.91.Z (sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet)

Paragraf 13

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4)  zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Paragraf 14

Dochody fundacji określone w § 12 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

Paragraf 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Paragraf 16

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV. Organy Fundacji

Paragraf 17

 1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Skład Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
 3. W przypadku, choroby, ułomności lub utraty sił  powodujących trwałą niezdolność do podejmowania świadomych decyzji  przez Fundatora lub jego śmierci skład Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 4. W przypadku Zarządu jednoosobowego Członek Zarządu Fundacji pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.
 5. W przypadku Zarządu wieloosobowego, składa się on z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa i Sekretarza powoływanych i odwoływanych przez Fundatora fundacji. W przypadku, choroby, ułomności lub utraty sił  powodujących trwałą niezdolność do podejmowania świadomych decyzji  przez Fundatora lub jego śmierci kompetencje Fundatora w tym zakresie przejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 7. Kadencja Członków Zarządu trwa 2 (dwa) lata.
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci Członka Zarządu, albo wskutek odwołania.
 9. Odwołanie Członka Zarządu następuje również w razie:
  • 1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu,
  • 2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
  • 3) niespełniania obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
  • 4) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
  • 5) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 10. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 11. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontrolnym oraz doradczym Fundacji i składa się z od trzech do dziewięciu Członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora, na czas nieokreślony.
 12. W przypadku, choroby, ułomności lub utraty sił  powodujących trwałą niezdolność do podejmowania świadomych decyzji  przez Fundatora lub jego śmierci nowy skład Rady Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 13. Rada Fundacji wybiera ze swego grona jej Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 14. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.
 15. Przedstawianie Zarządowi Fundacji przez Radę Fundacji wniosków i opinii wynikających z oceny funkcjonowania Fundacji oraz propozycji dotyczących funkcjonowania bieżącego i przyszłego Fundacji będzie w formie uchwał Rady Fundacji zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 16. Każdy z Członków Zarządu lub Rady Fundacji może zaproponować odrębne lub wspólne posiedzenie Członków obu tych organów Fundacji w celu omówienia spraw bieżących i przyszłych Fundacji. Decyzję o takich posiedzeniach podejmuje Fundator. Również Fundator podejmuje decyzję o ewentualnym udziale w takich posiedzeniach osób nie należących do Zarządu lub Rady Fundacji. W przypadku, choroby, ułomności lub utraty sił  powodujących trwałą niezdolność do podejmowania świadomych decyzji  przez Fundatora lub jego śmierci kompetencje Fundatora w tym zakresie przejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 17. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 18. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Paragraf 18

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz i do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub w przypadku pozostałych Członków Zarządu wymagana jest reprezentacja łączna tj wszystkich pozostałych Członków Zarządu oprócz Prezesa Zarządu. Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych upoważniony jest tylko Prezes Zarządu działający samodzielnie.
 3. Fundator może pełnić funkcję Członka Zarządu, w tym również Prezesa.

Paragraf 19

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy również:
  • 1) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
  • 2) ustalanie wielkości zatrudnienia,
  • 3) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • 4) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji
  • 5) realizacja programów działania Fundacji,
  • 6) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
  • 7) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
  • 8) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych
  • 9) występowanie do Fundatora z wnioskami w sprawie zmian w Statucie Fundacji,
  • 10) łączenie Fundacji z innymi fundacjami, tworzenie oddziałów Fundacji oraz likwidacja Fundacji.

Rozdział V. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

Paragraf 20

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Paragraf 21

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

Paragraf 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na jeden z celów statutowych Fundacji, o którym mowa w par. 9. Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VII. Zmiany Statutu

Paragraf 23

 1. Decyzję o zmianach w Statucie oraz o ich treści podejmuje Fundator. W przypadku, choroby, ułomności lub utraty sił  powodujących trwałą niezdolność do podejmowania świadomych decyzji  przez Fundatora lub jego śmierci zmiany w Statucie może dokonywać Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 1. Zarząd Fundacji lub Rada Fundacji może zwrócić się do Fundatora z propozycją konkretnych zmian w Statucie w formie Uchwały uchwalanej zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy ich Członków.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

Paragraf 24

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Szczecinie.

KONTAKT

Adres pocztowy:
ul. Lompy 3/2
71-669 Szczecin

E-mail:
kontakt@fundacjaniezostanieszsam.org

Telefon:
+48 510053620

RACHUNEK BANKOWY

Nr: 08 1090 149 0000 0001 3318 8843

SWIFT: WBK PPLPP BANK SANTANDER POLSKA S.A.

dane rejestrowe

NR KRS: 0000630753

NIP: 8513198158

REGON: 365142540

Copyright © 2023. Fundacja Nie Zostaniesz Sam

Copyright © 2023. Fundacja Nie Zostaniesz Sam